miercuri, 12 ianuarie 2011

link

http://www.buybooks.ro/cultura-civica-ghidul-profesoru.html

http://www.buybooks.ro/culturacivicaghidulprofesoruluic.html

http://www.librarie.net/carti/19058/Cultura-civica-Manual-pentru-clasa-VII-Dakmara-Georgescu-Doina-Olga

http://www.librariaonline.ro/product_info.php?products_id=1013952&view=&osCsid=2dek5kd4o10ejcq08529luj733

planificare

Scoala cu Clasele I-VIII nr. 22 ”Mircea Eliade ” Craiova

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

( 1 oră săptămânal )

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: 1. Viaţa în societate

Nr ore alocate: 10

Detalieri de conţinut

Competente specifice

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare (probe)

Nr. ore

Săptămâna

1.1. Persoana: unicitatea şi demnitatea omului

1.1.1. Unicitatea persoanei Demnitatea fiinţei umane Asemănări şi diferenţe între oameni

1.1

3.1

5.2

Explicarea înţelesului ter-menilor: persoană, perso-nalitate şi demnitatea per-soanei

Analizarea şi discutarea conexiunilor dintre libertatea şi demnitatea umană

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică

2

S1

S2

1.1.2 Rezolvarea conflictelor interindividuale în grup

1.2

4.2

Ex 1, 2, pag 13 – Manual cls VII –a Editura Humanitas

Lucrul pe grupe şi frontal

Fişe de lucru

Timp alocat: 1 oră

Probă orală.

Temă de lucru în clasă

1

S3

1.2. Omul – fiinţă socială

1.2.1. Grupurile: caracteristici, tipuri Atitudini şi relaţii inter-personale în grup . Individ şi grup Relaţii între grupuri. Tipuri de relaţii

2.1

2.2

3.1

Simulare

Studiu de caz Jocuri de rol bazate pe empatie

Articole selectate din presa scrisă

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică.

Probă orală.

1

S4

1.2.2. Familia ca grup social

1.1

2.1

5.1

Alcătuirea unor liste de termeni pe o temă dată, termeni sinonimi, termeni antonimi

Ex 1, 2, 4, 5 pag 23 – manual cls a VII-a

Lucrul individual

M Delcea, A Maxim – Drepturile Omului – Drepturile mele, pag 39 la 45

Discuţii frontale

Timp alocat: 1 oră

Temă de lucru pentru acasă

Observare sistematică

Probă orală

1

S5

1.2.3. Comunitatea locală. Raportul stat-comunitate locală

4.1

5.2

Explicarea înţelesului ter-menilor: descentralizare, autonomie locală

Discuţii frontale

D Stefănescu, El Ne-delcu, V Morar – Cul-tură Civică

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică

Evaluare continuă

1

S6

1.2.4. Naţiunea. Cetăţenia. Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti

1.1

5.1

Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare, de continuarea unui text.

Alcătuiţi o compunere pe tema: ”Spaţiul şi sufletul românesc”

Constituţia României

Lucrul individual

Discuţii frontale

Texte din: L. Blaga-Spaţiul mioritic;

M. Vulcănescu-Izvoa-re de filosofie

C Radulescu-Motru- Sufletul neamului nos-tru

Timp alocat: 1 oră

Probă scrisă

Observare sistema-tică

Evaluare continuă

1

S7

1.2.5. Comunitatea internaţiona-lă. Integrarea europeană

1.1

4.1

Ex 1 pag 28 – Manual cls VII-a

Studiu privind protejarea mediului

Compunere: „O lume fără frontiere”

Carta ONU

Fişe cu organismele ONU

Discuţii frontale

Lucru individual Documente privind structurile europene

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică

Probă scrisă

Evaluare continuă

1

S8

1.3. Drepturile omului

1.3.1. Istoricul drepturilor omu-lui Drepturile omului - clasi-ficare

Comentarii asupra texte-lor istorice privind drep-turile omului aflate în manual

Lucrul pe grupe

Texte din Codul lui Hammurabi, Legea romană a celor XII table, Magna Charta

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică

Evaluare continuă

1

S9

Recapitulare

Simulare: „Ţara imaginară” Construirea unor strategii pentru organizarea ţării şi a unei liste cu cele mai importante drepturi şi responsabilităţi pentru locuitorii „Ţării imaginare”

Timp alocat: 1 oră

Portofolii

Observare sistema-tică

Temă de lucru în clasă

Evaluare sumativă

1

S10


Unitatea de învăţare: 2. Sistemul politic în România

Nr ore alocate: 12

Detalieri de conţinut

Competente specifice

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare (probe)

Nr. ore

săptămâna

2.1. Statele moderne şi consti-tuţiile

2.1.1. Exercitarea puterii în stat. Forme de guvernare şi regimuri politice: regimuri democratice, autoritare şi totalitare

2.3

Ex 1-2 pag 31 – Manual cls a VII-

Elevii vor lucra fron-tal pentru identificarea principalelor elemente constitutive ale statu-lui şi pentru preciza-rea conţinutului con-ceptului de stat Constituţia României

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică

1

S11

2.1.2. Forme de guvernământ Regimuri politice democratice Regimuri politice auto-ritare şi totalitare

2.1.3. Statele moderne şi consti-tuţionalismul Constituţiile epocii mo-derne: exemple reprezentative

2.3

Completarea unor propoziţii cu termenii potriviţi: constituţie, constituţiona-lism, putere constituantă

Ex 2-4 pag 33– Manual cls a VII-A

Manual Cultură Civică

Timp alocat: 1 oră

Observare sistema-tică

Probă orală

Evaluare continuă

1

1

S12

S13

2.2. Constituţia României

2.2.1. Structura Con-stituţiei şi mecanismele constituţionale

2.4

Dezbatere privind principiile generale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle funda-mentale Dezbatere privind modul de funcţionare, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţilor publice, raporturile dintre acestea Inentificaţi sensul termenilor: stat naţio-nal, stat unitar, stat indivizibil, stat suveran şi independent, privilegiu, discriminare

Lucrul în grupe

Constituţia României – broşură

Timp alocat: 1 oră

Temă de lucru în clasă

Probă orală

2

S14

S15

2.3. Instituţii şi practici democratice

2.3.1. Statul democratic şi principiul separării puterilor

2.5

Comentaţi următorul text: “Conducerea statului nu se reazemă pe cei puţini ci pe cei mulţi” – Pericle

Alcătuiţi o compunere în care să argu-mentaţi pe larg necesitatea separării pute-rilor în stat

Activitate frontală,

Texte

Elaborarea compunerii în mod individual,

Timp alocat: 1 oră

Probă orală

Temă de lucru în clasă

1

S16

Activitati de consolidare

1.1

4.3

4.5

Prezentarea portofoliilor.

Sustinerea referatelor

Portofolii

Teste sumative

1

S17

S18

Autorităţile statului român:

A. Autoritatea legislativă

2.3.2.1.1. Atribuţiile parlamentului ( Lecţia 1 )

2.5

4.3

Listarea atribuţiilor parlamentului

Constituţia României – broşură

Activitate în grupuri mici

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

Temă de lucru în clasă

1

S19

2.3.2.1.2. Atribuţiile parlamentului ( Lecţia 2 )

2.5

4.3

Comentarea caracteristicilor votului Realizarea unui dicţionar cu următorii termeni: autoritate, a ratifica, imunitate, referendum, legitimitate, legitim

Constituţia României – broşură

Activitate în grupuri mici

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

Temă de lucru în clasă

1

S20

B. Executivul, Administra-ţia centrală şi locală

2.3.2.4.Executivul. Guvernul

2.5

4.3

Să identifice atribuţiile executivului

Să realizeze o compunere cu tema „Pro-gramul meu de guvernare

Constituţia României, Manualul, Activitate în perchi,

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

1

S21

2.3.2.4.Executivul. - Administraţia centrală şi locală

2.5

4.3

Activitate în perechi, Fişe de lucru

Timp alocat: 1 oră

Temă de lucru în clasă

1

S22

C. Preşedintele Românei

2.2.3.6. Preşedintele României ( Lecţia 1 )

2.5

Să identifice atribuţiile preşedeţiei,

Să compare preşedintele cu monarhul. Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărei funcţii?

Constituţia României ,

Activitate în perchi,

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

Temă de lucru în clasă Portretul unui preşedinte-eseu

1

S23

D. Autoritatea judecătorească

2.2.3.8. Autoritatea jude-cătorească ( Lecţia 1 )

2.5

5.3

Să realizeze o listă cu următorii termeni: judecător, avocat, procuratură şi inamovibilitate

Constituţia României

Activitate pe perchi

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

Temă de lucru în clasă

1

S24

Unitatea de învăţare: 3. Raportul cetăţean-stat: puterea opiniei publice şi forţa individului

Nr ore alocate: 9

Detalieri de conţinut

Competente specifice

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare (probe)

Nr ore

Săptămâna

3.1. Mass-media şi opi-nia publică

3.1.1. Mass-media: defini-ţie, clasificări,funcţii

3.1.1.1. Massmedia: definiţie clasificări Funcţiile mass-media

2.7

Listarea principalelor modalităţi de informare,

Precizarea conţinutului conceptului de mass media, Descrierea funcţiilor massmedia.

Articole selectate din presa scrisă, caricaturi şi imagini, casete audio şi video, activitate în grupuri mici

Tmp alocat: 1 oră

Observare sistematică, Probă orală

1

S25

3.1.2. Opinia publică; ro-lul mediilor în formarea opiniei publice

3.1.2.1. Rolul mass-media în formarea opiniei publice

2.7

Compararea opiniei personale cu a ce-lorlalţi referitoare la anumite evenimen-te de presă,

Precizarea conceptului de opinie publică,

Articole din ziar, creioane, marker, pentru analizarea unei pagini de ziar, activitate în grupuri

Timp alocat: 1 oră

Temă de lu-cru în clasă

1

S26

3.1.2.2.Mass-media şi ma-nipularea informaţională Mediile şi forma-rea prejudecăţilor

3.2

Explicarea următorilor termeni: stereotip, prejudecată, discriminare, etc. Studiu de caz în legătură cu o situaţie de încălcare a libertăţii presei, Discutarea necesităţii ca presa să fie liberă şi responsabilă.

Activitate individuală

Tmp alocat: 1 oră

Probă orală

1

S27

3.1.3. Libertatea presei

3.1.3.1. Libertatea şi res-ponsabilitatea presei

4.4

Dezbatere – Libertatea şi responsabi-litatea presei Realizarea unei pagini de ziar.

Declaraţia universală a drepturilor omului, Constituţia României,

Un caz de încălcare a libertăţii presei prezentat de mass-media.

Cele 10 principii ale jurnalistului-

Munchen 24.11.1970

Timp alocat: 1 oră

Observare sistematică, Probă orală

2

S28

S29

3.2. Cetăţenia şi practi-cile democratice

3.2.1. Societatea civilă şi iniţiativele cetăţeneşti

2.6

Precizarea conceptului de societate civilă, Identificarea rolului societăţii civile în influenţarea deciziilor guvernamentale,

Exerciţii pe echipe de luare a deciziei, de propunere sau alegere a unei strategii de rezolvare a unei probleme

Activitate în echipă,

Articole selectate din presa scrisă cu exemple de iniţiativă din partea societăţii civile.

Timp alocat: 1 oră

Observare sistematică, Probă orală, Temă de lucru în clasă (ex. 2, 3 pag.63)

1

S30

3.2.2 Dreptul de asociere Partidele politice

3.2

Să identifice principalele partide politice din România,

Realizarea statutului unui partid politic

Constituţia României

Activitate în echipă

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

Temă de lucru în clasă (ex. 1, 3 pag 66)

1

S31

3.2.3. Alegerile şi votul

1.4

Să identifice caracteristicile votului,

Să ia cunoştiinţă de sistemul electoral din România Sondaj de opinie,

Constituţia României

Activitate frontală pentru dezbaterea unor situaţii controversate

Timp alocat: 1 oră

Probă orală,

Observare siste-matică

1

S32

S33

Recapitulare: Instituţii şi practici democratice

5.3

5.4

Prezentarea portofoliilor

Constituţia României

Timp alocat: 1 oră

Evaluare sumativă

Eseu: „Nimeni nu e mai presus de lege”

3

S34

S36